Aýallaryň bili emdirýän korset firmasynyň sinker dolandyryş tälimçisi

● Ultra-firma dolandyryş bel şekilli eşikler / korset, hemme taraplaýyn goldaw we tekizlemek üçin niýetlenendir, eşigiňiziň aşagyndaky egrileriň bir sagatlyk görnüşini döredýär.Ony nähili geýýändigiňize çeýeligi hödürleýär, bel şekilli ýa-da korset bolsun, özüňize laýyk stili saýlap bilersiňiz.

● Bu şekilli eşikde, näçe geýseňizem ýerinde galmagyny üpjün etmek üçin çeýe skelet bar.Bu, günüň dowamynda hereket etmejekdigini bilip, size ynam döredýär.

● Bu köýnek geýiminde, günüň dowamynda sowuk we gurak bolmagy üçin çyglylygy süpürýän Cool Comfort matasy bar.Bu esasanam yssy howa ýa-da güýçli fiziki işjeňlik wagtynda peýdalydyr.

Ock Çeňňek we göz merkeziniň ýapylmagy, bili has arzan / korset geýmegi we çykarmagy aňsatlaşdyrýar, amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär.

● Şapkalar diňe bir işlemegi üpjün etmän, derä garşy ýumşak we kaşaň duýgy berýär.Gül-quakkard mikrofiber matasy diňe bir tekiz bolman, korset hökmünde geýilende görnükli hem bolýar.

● Bu bel şekilli eşik / korset, premium neýlon we spandeks garyndysyndan ýasalýar, täsirli şekil döretmek we rahatlyk üçin güýç we çeýeligi birleşdirýär.

● Umuman aýdanyňda, bu köptaraply we oňat dizaýn edilen bel şekilli / korset berk gözegçiligi, ulanmagyň aňsatlygyny, rahatlygyny we göze ýakymly görnüşini üpjün etmek üçin dürli aýratynlyklary birleşdirýär.


 • Haryt:Aýallaryň bili emdirýän korset bel sinçeri
 • Material:Lateks / Pagta / Spandex / Boýn
 • Reňk:Gara, goýy, gülgüne, gyrmyzy ýa-da adaty
 • Ölçegi:XS ~ 6XL ýa-da ýörite ölçegler
 • Aýratynlyk:Okuw, bedeniň ýuka bolmagy, Garyn boşlugy, Garyn örtügi,
 • Aýratynlyk:Dem alýan, güýçli, elastik, sazlap bolýan, ýumşak we ýumşak
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Jikme-jiklikler

  Aýal-gyzlar tälimçisi Bel Sinçer

  Gorglas şekilini şekillendirmek.

  Dem alýan mesh urmak dizaýny, Bel we garny berkidiň.

  Fitnes höwesjeňleri, bel şekili, beden şekili, sport geýimi, dogrumdan soňky dikeldiş, aýallar üçin bel Slimmer, Bustier korsetler, kifoz, Rib Walgus, modeller.

  D3
  D4

  Lateks ekologiýa taýdan arassa mata, laýyk we näzik.

  100% Tebigy Lateks, gaharlandyryjy ys, deri we beden üçin amatly.Pagta + Spandex içki derä has laýyk gelýär we hemişe gurak bolýar ..

  Lateks ekologiýa taýdan arassa mata, laýyk we näzik.

  100% Tebigy Lateks, gaharlandyryjy ys, deri we beden üçin amatly.Pagta + Spandex içki derä has laýyk gelýär we hemişe gurak bolýar ..

  D1
  D2

  Berkligi sazlamak üçin üç çeňňek

  Çeňňekler we gözler keseligine we wertikal tikişler bilen berkidilýär we derini basmazlyk üçin ýumşak dokma materialy ulanylýar.

  Ine, geýim görnüşleri bilen bezelen şemal bili emdirýän korset.Ultra berk dolandyryş bili gysgyjyny, orta çyzykdan başlap, bagryňyza çenli ýa-da owadan we seksi korset depesi hökmünde saklamak üçin güýçli bel tälimçisi hökmünde geýip bolýar.Bu bili gysýan tälimçi, ýerinde rahatlyk we ynam üçin çeýe bony bilen işlenip düzülendir, şekilli, sagat aýnasy görnüşi üçin biliňizi tekizleýär we heýkeldýär.Derä garşy tekiz duýulýan we korset hökmünde geýilende görünjek ýumşak, gülli quakkard mikrofiber matanyň görnüşini we duýgusyny gowy görersiňiz.Üstesine-de, bu ultra-berk dolandyryş bel şekilli, ýeňil we çykmak üçin merkezi öň tarapdan çeňňek we göz ýapylýar.Bu öwrüliýän korset, günüň dowamynda sowuk we gurak bolmagy üçin çyglylygy süpürýän salkyn mata bilen ýasalýar.Bu güýçli we amatly ultra-berk dolandyryş bel şekili we korset bilen isleýän görnüşiňizi alyň.

  Müşderi synlary

  RV

  Näme üçin dökülýärsiň?

  Bu meniň ilkinji bel tälimçim, şonuň üçin deňeşdirip biljek zadym ýok, ýöne şu wagta çenli gaty oňat gabat geldi.Men 33 "bel ölçäp, XL ululygyny aldym - bu dogry saýlawdy! Ölçeg diagrammasy gowy, ýöne meniň anekdot tejribäm, hakyky ölçegiňizden bir dýuým kiçi ululygy saýlamalydygyňyza ynanýar. satyn almak üçin iň gymmat bahany alyp bilersiňiz.

  ýeňil, ýöne çydamly!

  Muny haladym.Ölçegine laýyk gelýär we giňeldiji bilen gelýär, ýöne hereket edenimde birneme sesimi çykarýan ýaly görünýär, bu meni birneme biynjalyk edýär, ýöne bu mesele däl, lol özüni geýip gider diýip umyt edýärin.

  bej / ýalaňaç lateks ýaly ýokary hilli däl, ýöne özüni gaty çydamly duýýar.Lateksiň galyňlygy ýok, rezin däl-de, has köp mata duýgusy bar diýip pikir edýärin, bu bir tarapdan gowy, sebäbi deriniň berk eşikleriniň aşagynda geýilende has gowy bolardy.

  Bu korset geýmek, 8-10 funt ýitiren ýaly!

  Uly oglum durmuşa çykýardy we resmi 'roomigidiň ejesi' köýnegi gerekdi.Garranymda, ýolda azajyk agram aldym.Elbetde, toý suratlarynyň hemmesinde semiz görünmek islemeýärdim, şonuň üçin çözgüt hökmünde korset geýip başladym.

  Men bu barada anyk bilmedim, ýöne ömri halas ediji !!!Ilki bilen muny geýip bilmerin öýdüpdim!Muňa mümkinçilik beriň ..... haýsy ululykda satyn alsaňyz, iň soňky hatardan çeňňek we göz bilen başlaň.Öýüň töwereginde otuz minut töweregi geýiň we indiki hatara geçiň.Bäş hatar gysgyçdan geçdim.Elbetde, suratlar gaty gowy çykdy we men aşa agramly görünmedim we hiç zat pese gaçmady !!!Elbetde, 10-15 funt çalt gizlenmeli!

  Elbetde söýgi!

  Bu bel tälimçisi iň gowusy!Mundan ozal şuňa meňzeş birini başga bir saýtda bu bahadan takmynan 3xs satyn aldym.Maňa has kiçisi gerekdi, ýöne bu bahany ýene tölemek islemedim, şonuň üçin gözleg geçirdim we köp sagatlap dürli saýtlary gözläp, bahalary deňeşdirip, synlary okadym;Muny synap görmek kararyna geldim.Edenime gaty begenýärin, sebäbi ýokary hilli materialdan ýasalyp, duýup bilersiňiz we men muny gowy görýärin.Men taýýar bolmagym üçin indiki iň kiçi ululygy sargyt etjek.Bu bahadan ýalňyşyp bolmaz!

  Sorag-jogap

  Bel emdirýän korset hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

  1. Biliňi emdirýän korset ulanyp, horlananymdan soň bedenimi şekillendirip bilerinmi?

  Hawa, bel gysgyçlary horlanandan soň kesgitlenen bel çyzgysyna ýetmäge kömek edýär.Bedeniň emele gelmegine we egrileriň ösmegine kömek edip, daş-töwerege goldaw we gysyş berýär.

  2. Bel korsetini sazlap bolarmy?

  Hawa, köp bellerde çeňňek ýa-da Velcro ýaly sazlap bolýan ýapyklar bar.Bu sazlanyp bilinýän aýratynlyklar, bedeniň görnüşiniň we ululygynyň üýtgemegine laýyk gelýän şahsylaşdyrylan we gümürtik görnüşe mümkinçilik berýär.

  3. Günde näçe wagtlap bil tälimçisini geýip bilerin?

  Bel emzigini has gysga dowamlylyk bilen geýip başlamak we bedeniň sazlanmagy bilen dowamlylygyny kem-kemden ýokarlandyrmak maslahat berilýär.Hünärmenleriň köpüsi günde 8 sagada çenli guşak dakmagy maslahat berýärler.

  4. Bel korset guşaklary hemmeler üçin amatlymy?

  Bel gysgyçlary, adatça, bedeniň dürli görnüşlerine we ululyklaryna laýyk gelýär.Şeýle-de bolsa, kislota refleksi ýa-da gerniýa ýaly käbir lukmançylyk şertleri bolan adamlar, bil gysdyryjy ulanmazdan ozal saglyk hünärmenine ýüz tutmalydyrlar.

  5. Bel tälimçisi kemeri derini gaharlandyrarmy?

  Käbir adamlar guşak geýip, esasanam derisi duýgur bolsa, deriniň gyzmagy ýa-da gyzarmagy bolup biler.Deriňize laýyk gelýänini tapmak üçin dürli materiallary ýa-da markalary synap görmek maslahat berilýär.


 • Öňki:
 • Indiki: